Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Anniek Drenth Mediation, hierna te noemen de mediator.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de cliënten, potentiële cliënten en andere personen die deze website bezoeken of contact met Anniek Drenth Mediation hebben.

mediator Soesterberg- Echtscheiding Soesterberg

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom?

Mediationdossier

Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator de persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval de contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier zoals geboortedatum en plaats, nationaliteit, BSN en beroep. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien er een opdracht aan de mediator verstrekt wordt verwerkt de mediator ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en het verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast de contactgegevens gaat het om het bankrekeningnummer en eventuele andere betaalgegevens.

Contact

Indien u contact met mij opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat om de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) en de reden waarom u contact met mij zoekt.

Analyse websitebezoekers

Tot slot worden analytische gegevens over de bezoekers van de website verwerkt. Anniek Drenth Mediation maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Anniek Drenth Mediation te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Anniek Drenth Mediation de persoonsgegevens?

 Mediationdossier

De mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te kunnen behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is) vragen wij u om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U geeft deze toestemming door het tekenen van de mediationovereenkomst. Als u deze toestemming niet geeft is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de diensten van de mediator omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft te allen tijde recht om de toestemming (weer) in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van het intrekken van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten

Anniek Drenth Mediation

Facturering

De betaalgegevens die u heeft verstrekt worden gebruikt om de geleverde diensten/werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de (mediation)overeenkomst die u met mij sluit te kunnen uitvoeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt worden gebruikt om contact met u op te nemen indien nodig/door u verzocht. Wij verwerken die persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang, het belang van het kunnen uitoefenen van de werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die de mediator verzamelt over de bezoekers van de website worden gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website. De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 Mediationdossier

De mediator bewaart het mediationdossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in het beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier is gesloten. Dit is in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaart de mediator een dossier langer dan twintig jaar bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

De mediator bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld staan gedurende een periode van zeven jaar naar afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

De mediator bewaart overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek tot verwijdering bij mij indient.

Analyse websitebezoekers

De gegevens van de websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard. Dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt en worden daarmee opgeslagen. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de mediator heeft verstrekt inzichtelijk voor de partij die ten behoeve van de mediator de financiële administratie verricht. Deze partij zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Tevens zullen uw gegevens inzichtelijk zijn voor de advocaat voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming verder aan derden tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
  • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of (in bepaalde gevallen) het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen ‘recht op vergetelheid
  • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aaneen ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: Algemene Verordening Gegevensbescherming U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Anniek Drenth Mediation via mail of telefoon.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die worden verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan deze privacyverklaring worden aangepast. Bij ingrijpende wijzigingen zal er een melding op de website worden geplaatst.

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op.

Anniek Drenth Mediation

Albert Plesmanring 14

3712 DA Huis ter Heide

KvK 65354192

info@anniekdrenthmediation.nl

06 51013534

 

 

Versie mei 2019